Hlavní Makroekonomické ukazatele, které ovlivňují Forex

DOBA ČTENÍ: 9 minMakroekonomické ukazatele nás informují o výkonnosti ekonomiky nebo ekonomického bloku. A výkonnost ekonomiky souvisí se sílou nebo slabostí její měny.

V tomto článku se podrobně podíváme na hlavní makroekonomické ukazatele a jejich vliv na měnové kurzy. Znalosti a porozumění těmto ukazatelům jsou základem fundamentální analýzy a predikce vývoje cen.

Úrokové sazby

Úrokové sazby

Úroková sazba je účinným nástrojem úvěrové a měnové politiky státu. Centrální banky zvyšují úrokové sazby a tím regulují poptávku po úvěrech. Pokud poptávku sníží, sníží tím následně výdaje lidí a brzdí ekonomický rozvoj. Účelem tohoto opatření je především snížit míru inflace a zabránit nadprodukci zboží.

Snížení úrokových sazeb vede ke zvýšení poptávky po úvěrech a posílení hospodářského rozvoje.

Velikost úrokové sazby je základem pro další makroekonomické ukazatele:

 • sazby státních a podnikových dluhopisů
 • úvěrové sazby pro fyzické a právnické osoby
 • atd.

Centrální banky úrokové sazby často nemění. Jedná se o významnou tržní událost a všichni hráči na trhu sledují takové změny velmi pečlivě.

Úrokové sazby jsou následující:

 • Bankovní sazba (sazba refinancování) jsou podmínky, za nichž centrální banky poskytují komerčním bankám úvěry (externí prostředky), aby splnily své závazky a udržely likviditu.
 • Úroková sazba je cena za použití peněz, které si komerční banky krátkodobě půjčují jedna od druhé během svého podnikání. V různých zemích má různé názvy, ale myšlenka  zůstává stejná - je hlavním nástrojem měnové politiky centrálních bank.
 • Sazba federálních fondů se v USA používá v souvislosti se zvláštnostmi jejího bankovního systému. Jedná se o úrokovou sazbu pro banky - členy Federálního rezervního systému.

V každé zemi je velikost úrokových sazeb odlišná a vzniká u nich úrokový diferenciál, který je rozdílem sazeb v měnovém páru.

A čím vyšší je úroková sazba pro jednu měnu, tím je přitažlivější, protože investoři se budou snažit dát své peníze do ekonomiky této země a získat vysokou návratnost. To znamená růst poptávky po této měně, což se odráží v pohybu ceny.

Makroekonomické ukazatele - Hrubý Domácí Produkt (HDP)

Makroekonomické ukazatele - Hrubý Domácí Produkt (HDP)

HDP jsou zobecněné údaje o součtu přidané hodnoty, kterou v daném časovém období vytvořili všichni výrobci v zemi. Přebytek HDP ukazuje ekonomický vývoj země a jeho rychlost. Stabilní růst HDP je charakteristickým prvkem stabilního hospodářského vývoje a rovněž posilováním národní měny, zatímco zpomalení růstu HDP znamená problémy s ekonomikou země.

Trh reaguje spíše aktivně na zprávy týkající se HDP (očekávaných i skutečných) a obvykle vede k větším pohybům měnových kurzů.

Zpráva o HDP je rozsáhlou analýzou všech odvětví hospodářství země. Proto si různí účastníci trhu vybírají odstavce, které jsou pro ně zajímavé, a činí závěry o stavu vývoje té či oné země.

Index spotřebitelských cen (CPI)

Index spotřebitelských cen - CPI

Index spotřebitelských cen (CPI) je hlavním ukazatelem inflace v zemi. Pro jeho výpočet se používají ceny zboží spotřebního koše za určité časové období. V každé zemi je sada zboží ve spotřebním koši odlišná a je tvořena na základě statistických údajů. Takovým zbožím může být jídlo, předměty každodenní potřeby, služby atd.

Ceny potravin a zdrojů energie jsou nejvíce volatilní, takže spolu s CPI se počítá také tzv. Core CPI (jádrová inflace), ve kterém nefigurují ceny potravin a energie.

Data CPI se obvykle zveřejňují desátý pracovní den každého měsíce jako procentuální změna, ke které došlo. Jinými slovy, je publikována informace o kolik procent se změnily současné hodnoty ve srovnání s předchozími. Zprávy o změně hodnoty CPI pouze o 0,2% vedou k poměrně velkým výkyvům měnových kurzů.

Index cen výrobců (PPI)

Index cen výrobců - PPI

Index cen výrobců (PPI) je ukazatelem cenových změn u zboží vyrobeného vnitrostátními výrobci. Index zahrnuje cenu surovin vyrobených v zemi i těch dovážených, polotovarů a hotových výrobků. Index zahrnuje všechny fáze výroby zboží, jakož i všechny oblasti výroby a zemědělství.

Rozdíl mezi CPI a PPI spočívá v tom, že PPI nezahrnuje služby a poskytuje analýzu cenových změn pouze na úrovni primárního velkoobchodu.

Spolu s PPI jsou publikována také jádrová data PPI. Ta nezahrnují ceny zboží potravinářského a energetického průmyslu z důvodu jejich vysoké volatility. PPI se zveřejňuje každý měsíc desátý pracovní den současně s CPI.

Platební bilance / Běžný účet

Platební bilance - Běžný účet

Platební bilance nebo běžný účet charakterizuje pohyby mezinárodních transakcí mezi rezidenty a nerezidenty státu. Každá taková operace je účtována za určité období jako kredit a debet. V zásadě jde o zprávu o zdrojích financování a účelu využití finančních prostředků.

Platební bilance je součtem tří složek:

 • Běžný účet, ke kterému se vztahují exportní a importní operace
 • Finanční účet, který odráží změny ve vlastnictví národních aktiv u mezinárodních investorů
 • Změny v národních rezervách, jako je zlato a další strategické rezervy

Například export zboží a služeb je zdrojem financování, protože otevírá nové trhy producentům a zajišťuje příliv peněz do státní ekonomiky. Na druhé straně import znamená spotřebu finančních prostředků.

Export vytváří poptávku po měně vyvážející země, protože tato měna je nakoupena, aby s ní bylo za export zaplaceno. Ve stejný čas směnné operace zvyšují nabídku měny importující země (Importující země prodává svou měnu, aby nakoupila měnu, ve které zaplatí za importované zboží).

Z tohoto důvodu každá nerovnováha v nabídce a poptávce dovážející nebo vyvážející země vede ke změnám směnných kurzů.

Makroekonomické ukazatele na Forexu - Obchodní bilance 

Makroekonomické ukazatele na Forexu - Obchodní bilance

Obchodní bilance neboli mezinárodní obchod je rozdíl mezi součtem vývozu zboží a služeb a součtem jejich dovozu.

Přímo ovlivňuje směnné kurzy. Na mezinárodním trhu odhaluje konkurenceschopnost zboží a služeb, které jsou vyrobeny v dané zemi. Příznivá obchodní bilance (situace, kdy je přebytek  vývozu nad dovozem) znamená příliv kapitálu do země, rozvoj výroby. Celkově má ​​pozitivní vliv na ekonomiku.

Naopak schodek obchodní bilance (tj. situace, kdy je dovoz v přebytku dovozu) signalizuje nízký vývoj výroby, nedostatečnou konkurenceschopnost národního zboží a je pro zemi obecně negativním faktorem. To vede k růstu státního dluhu a má také negativní vliv na směnný kurz národní měny, protože její nabídka se zvyšuje v důsledku nutnosti nakoupit více měny vyvážejícího státu.

Údaje o obchodní bilanci jsou zveřejňovány v nominálních i fixních cenách. Obchodní bilanci tvoří několik částí:

 • spotřební zboží
 • potraviny
 • komodity a komerční rezervy
 • automobily
 • investiční vybavení

Ve zprávě o obchodní bilanci je rovněž zahrnuta statistika obchodních vztahů s některými zeměmi.

Pro obchodování na Forexu obvykle potřebujeme pouze statistiku obchodní bilance obecně, bez podrobností.

Deficit státního rozpočtu

Makroekonomické ukazatele - Deficit státního rozpočtu

Deficit (schodek) státního rozpočtu je situace, kdy jsou výdaje rozpočtu vyšší než příjmy. Výrazný schodek rozpočtu má za následek růst státního dluhu, což zase zvyšuje inflaci. Deficit rozpočtu může být vyvolán příliš nízkými příjmy nebo příliš vysokými výdaji. Stát může vybrat jeden ze dvou způsobů, jak schodek snížit:

 • Může zvýšit daňový základ. To však ovlivní finanční stav daňových poplatníků, kteří se budou snažit skrýt své skutečné příjmy.
 • Může zrušit nebo omezit sociální programy. To bude mít nepříznivý dopad na chudou část populace a může mít také negativní politické důsledky. 

V obou případech jsou opatření politicky nepopulární a stát při řešení jednoho problému vytváří další. Nejčastěji, má-li stát šanci vzít si mezinárodní půjčku, činí tak a udržuje tím stát stabilní. Zvyšuje však státní dluh a náklady na jeho údržbu, což je další nákladná položka rozpočtu.

Problémem příliš vysokého deficitu je, že stát zvyšuje růst inflace, což znamená růst úrokových sazeb, což má naopak negativní dopad na výrobce a obyvatelstvo využívající úvěry.

Příliš nízký schodek však znamená buď příliš vysoké daně nebo příliš nízké rozpočtové výdaje, nejčastěji snížené na úkor sociálních programů nebo financování obranného průmyslu. Nízký schodek rozpočtu vede k nízké inflaci, která bude znamenat snížení úrokových sazeb.

Mírný schodek rozpočtu ukazuje účinnost hospodářské politiky státu. Ideální schodek by byl takový, který by byl založen na mírné míře inflace, když jsou všechny potřeby zúčastněných stran v rovnováze.

Forex Makroekonomické ukazatele - Míra nezaměstnanosti

Forex Makroekonomické ukazatele - Míra nezaměstnanosti

Míra nezaměstnanosti je významným ukazatelem ekonomického vývoje státu. A co víc, její udržení na optimální, tzv. přirozené úrovni, je známkou zdravé konkurenceschopnosti na trhu práce. Míra přirozené nezaměstnanosti se může lišit v závislosti na zemi.

Například v Japonsku je efektivní míra nezaměstnanosti mezi 2,0-3,5%, ve Velké Británii 2,5–4,0%, v USA 4,5–5,5%, zatímco její růst nad 6,0% výrazně ovlivňuje cenu dolaru.  V Evropě je míra nezaměstnanosti asi 9,0%.

Vysoká míra nezaměstnanosti zvyšuje sociální napětí a vede ke snížení reálného příjmu obyvatelstva. Ani nízkou míru nezaměstnanosti nelze označit za dobré znamení, protože nedostatek volné pracovní síly na trhu práce ohrožuje zájem zaměstnavatelů.

Růst míry nezaměstnanosti, nebo-li pokles zaměstnanosti, obyvatelstva obvykle znamená oslabení národní měny.

Non-farm Payrolls (NFP)

Non-farm Payrolls - NFP

Nejvlivnějším ukazatelem jsou údaje o trhu práce v USA. Hlavní pozornost je věnována Non-Farm Payrolls (NFP), které vypovídají o zaměstnanosti (mimo zemědělství). Tento makroekonomický ukazatel odráží hrubý počet zaměstnanců evidovaných na výplatních listinách podniků. Vychází z průzkumu přibližně 400 000 společností a 50 000 domácností. Tyto údaje se aktualizují každý měsíc a upravují se v souladu se sezónními změnami.

Empiricky bylo zjištěno, že index roste každý měsíc o zhruba 200 000, což zvyšuje HDP o 3%.

Makroekonomické ukazatele - Maloobchodní tržby

Makroekonomické ukazatele - Maloobchodní tržby

Index maloobchodních tržeb charakterizuje spotřebitelské výdaje. Tento index odráží spotřebitelskou poptávku i důvěru spotřebitelů. Maloobchodní tržby v USA mají největší vliv, dokud je spotřebitelská poptávka hlavní hybnou silou ekonomiky země.

Na základě indexu maloobchodního prodeje se vyhodnocuje objem maloobchodního prodeje (po odečtení nákladů na služby). Index je rozdělen na index zahrnující prodej automobilů a index jiného zboží. Ten je informativní, protože není náchylný ke změnám.

Více než 2/3 jeho hodnoty tvoří zboží krátkodobé spotřeby, z nichž asi 20 % tvoří potraviny. Ve zbývající třetině zboží mají až 20 % auta.

Index maloobchodního prodeje podléhá vlivu osobních příjmů z předchozích období, informacím o prodeji automobilů a důvěře spotřebitelů. A čím vyšší je CPI a míra nezaměstnanosti, tím horší je index maloobchodních tržeb.

Růst maloobchodních tržeb podporuje průmyslový rozvoj a objem výroby.

Osobní příjem

Osobní příjem

Osobní příjem se skládá z platu zaměstnaných pracovníků, dividend, výplat důchodů, bankovních vkladů, sociálních plateb a ostatních příjmů obyvatelstva. Informace o osobním příjmu má na směnné kurzy devizového trhu poměrně omezený vliv. 

Jeho růst, spolu s poměrně vysokou úrovní nákladů, však pozitivně ovlivňuje objem maloobchodního prodeje, což je dobré pro ekonomický vývoj. Růst osobního příjmu obyvatelstva má tedy nepřímý vliv na zvyšování úrokových sazeb národní měny.

Osobní výdaje

Osobní výdaje

Osobní výdaje/spotřeba odráží objem a strukturu utrácení obyvatelstva a stejně jako index osobních příjmů mají také poměrně omezený vliv na směnný kurz národní měny. Index osobních výdajů zahrnuje nákupy zboží krátkodobé a dlouhodobé spotřeby, a také výdaje za služby.

Index maloobchodního prodeje, který zahrnuje výdaje obyvatelstva na zboží krátkodobé spotřeby a zboží dlouhodobé spotřeby, se považuje za samostatný. Tento index nezahrnuje výdaje na služby, protože tato hodnota se stabilně mění a je docela předvídatelná.

Růst osobních výdajů vede k růstu národní měny a je tedy dobrý pro národní hospodářství. Pokud se hodnota výrazně liší od předchozí, může zveřejnění údajů značně ovlivnit trh.

Chicago PMI Index

Chicago PMI Index

Index Chicago PMI je výsledkem průzkumu mezi manažery z průmyslové oblasti Chicaga. Tento index zahrnuje stav výrobních objednávek, objemy produktů v zásobách a ceny výroby. Pokud je index na hodnotách 45-50, signalizuje to zpomalení ekonomického vývoje.

Zveřejnění indexu Chicago PMI přitahuje velkou pozornost, protože je zveřejněno krátce před vydáním hlavního indexu obchodních aktivit ISM a může poskytnout představu o indexu národních obchodních aktivit.

Růst indexu Chicago PMI má pozitivní vliv na směnný kurz národní měny.

Spotřebitelská důvěra

Makroekonomické ukazatele - Spotřebitelská důvěra

Index důvěry spotřebitelů odráží náladu spotřebitelů. Tento index je počítán od roku 1967 a zpočátku byla jeho hodnota 100 bodů. Tradičně se index používá k předpovídání míry zaměstnanosti a stavu ekonomiky obecně.

Růst indexu znamená pozitivní vývoj národní ekonomiky a nepřímo vede k růstu národní měny.

Michigan Consumer Sentiment Index

Spotřebitelský sentiment

Michigan Consumer Sentiment Index je založen na názorech spotřebitelů na aktuální stav ekonomiky. Průzkum provádí University of Michigan, USA.

Růst indexu vede k růstu kurzu dolaru. Předběžná zpráva se zveřejňuje každý 15. den v měsíci, zatímco závěrečná zpráva - o dva týdny později.

Hlavní Makroekonomické ukazatele na Forexu - Závěr

Představili jsme Vám 15 hlavních makroekonomických ukazatelů, které mají dopad na Forex. Některé z těchto ukazatelů jsou specifické pro USA a proto najdou využití při tradingu na měnových párech s USD.

Některé indikátory jsou obecné pro každou zemi nebo ekonomickou zónu.

Vhodným přístupem je, vzít makroekonomické ukazatele pro jednu zemi (měnu) a udělat si vlastní náhled na její možný budoucí vývoj. Poté udělat to samé pro druhou zemi (měnu).

Porovnáním takových dvou náhledů byste měli mít jasnější očekávání pro vývoj měnového páru, který měny 2 zemí tvoří.

Tímto způsobem můžete tedy analyzovat libovolnou zemi/ekonomický blok, pro který najdete makroekonomické ukazatele a činit více informované tradingová a investiční rozhodnutí.

Otevřít Obchodní Účet
Comments

Předchozí článek

Jak na Range Trading (Obchodování Trhu do strany)

Pohyb trhu do strany, známý také jako range, chop, obchodní rozpětí nebo cenové rozpětí, je stav, ve kterém trh tráví většinu času. Range trading neboli obchodování trhu do strany je tedy přístup, který by měl každý trader zařadit do svého arzenálu, protože ho využije častěji, než trendový přístup. Z různých zdrojů se dočtete, že trh […]

Další článek

3 fakta o Bitcoin halvingu (2020). Kolik bude cena Bitcoinu?

Bitcoin je fenomén nejen mezi kryptoměnami. V roce 2020 dojde u Bitcoinu k významné události - halvingu (nebo chcete-li půlení). V tomto článku odpovíme na 3 nejčastěji kladené otázky o halvingu Bitcoinu v roce 2020. Co je to Bitcoin halving? Halving  je snížení - půlení odměny těžařům za vytěžený blok. Pokud těžaři získávají 12,5 BTC, […]