Tento článek je věnován problematice korelace měnových párů, jejímu výpočtu pomocí speciální kalkulačky a jejímu využití při obchodování.

Co je Korelace měnových párů

Ve financích je korelace statistickým měřením toho, jak se dvě aktiva pohybují vůči sobě. Jinými slovy, jedná se o schopnost jednoho finančního nástroje následovat druhý. Například zlato a stříbro mají vysokou korelaci.

Myšlenka měnové korelace představuje spojení mezi měnovými páry na Forexu, závislost jejich pohybů jeden na druhém. Korelace ukazuje, zda se dva páry pohybují podobně. Čím vyšší je korelace, tím více jsou tyto dva páry v souběhu. Měnové páry se silnou korelací se pohybují poněkud unisono.

Pozitivní korelace

Pozitivní (nebo přímá) korelace znamená, že ceny se pohybují stejným směrem – nahoru nebo dolů.

Silnou pozitivní korelaci vykazují například EUR/USD a EUR/CAD. Na obrázku níže je patrné, že cena těchto párů jdou často jedním směrem a jejich grafy vypadají dost podobně.

Přímá korelace EUR/USD a EUR/CAD
Přímá korelace EUR/USD a EUR/CAD

Negativní korelace

Negativní (inverzní) korelace znamená, že dva finanční nástroje se pohybují podobně, ale v opačném směru. Jinými slovy, graf jednoho měnového páru zrcadlí graf druhého.

Například silnou inverzní korelaci vykazují EUR/USD a USD/CHF. Na obrázku níže je graf zrcadlící druhý: zatímco jeden pár roste, druhý klesá a naopak.

Inverzní korelace EUR/USD a USD/CHF
Inverzní korelace EUR/USD a USD/CHF

Jak vypočítat Korelační index

Pro posouzení korelace dvou nástrojů existuje speciální ukazatel. Odhaduje se v podílech nebo procentech: 100 % = 1 pro pozitivní korelaci a -100% = -1 pro negativní.

Pro výpočet indexu se používá Pearsonův vzorec. Nejprve se vytvoří množina hodnot obou aktiv – X a Y. Poté se vypočítají průměrné hodnoty X a Y. Dále sečtou součin odchylky od průměru pro každou množinu a vydělí je součinem směrodatné odchylky.

Hodnoty korelačního indexu se pohybují mezi +1 a -1.

Význam hodnot je následující:

  • 0 – žádná korelace. Měnové páry na sobě nevykazují žádnou závislost.
  • +1 – plná kladná korelace. Dva měnové páry jdou jedním směrem a shodují se ve velikosti pohybu.
  • -1 – plná negativní korelace. Dva měnové páry jdou opačným směrem a shodují se ve velikosti pohybu.

Jak používat Kalkulačku pro Korelaci měnových párů

Pro výpočet korelace měnových párů existuje speciální online korelační kalkulačka. Na platformě investing.com je například taková kalkulačka. Pro výpočet korelace zvolte měnový pár, časový rámec a počet period pro výpočet.

Kalkulačka korelace měnových páru
Kalkulačka korelace měnových páru

Po provedení výpočtů se objeví tabulka s korelačními indexy a grafem hlavního páru. V našem příkladu je to EUR/USD. Z níže uvedené tabulky lze vybrat libovolné dva páry pro porovnání grafů.

Tabulka korelačních indexů
Tabulka korelačních indexů

V závislosti na indexech obchodník usoudí, zda je korelace podstatná pro použití. Zhruba lze korelaci hodnotit takto:

  • 0-0,4 – slabá
  • 0,5-0,7 – střední
  • 0,7-0,8 – vysoká
  • 0,9-1,0 – silná

Pro kladnou korelaci je před hodnotami výše znaménko „+“, pro zápornou korelaci znaménko „-“.

Pro obchodování se doporučuje vysoká a silná korelace.

Korelační Forex trading strategie

  • Následování pohybu. Podle této strategie je ze dvou korelujících párů jeden použit pro sledování signálů pro případné další pohyby druhého páru. Když jeden ze dvou párů zahájí silný směrový pohyb a druhý se zpožďuje, lze v zaostávajícím páru po pohybu otevřít pozici.
  • Hedging dekorelace. Dekorelace je divergence korelujících měnových párů. Zpravidla je to dočasné. Pomocí divergence obchodník současně otevírá proporcionální pozice v obou párech a počítá, že se korelace obnoví. V tomto případě bude velikost dekorelace ziskem obchodníka, jakmile se obě měny opět synchronizují.
  • Diverzifikace. Namísto otevření jedné velké pozice pouze v jednom měnovém páru investor otevírá dvě menší proporcionální pozice ve dvou nebo třech korelujících párech. To diverzifikuje pozici o několik nástrojů a snižuje riziko investování pouze do jednoho aktiva.

Jaká jsou Rizika používání Korelace na Forexu

Je třeba poznamenat, že korelace mezi dvěma měnovými páry není stabilní a konstantní faktor. Časem se to může změnit. Různé politické a sociální krize, neočekávané změny v úvěrové a monetární politice mohou normální korelaci kdykoli změnit tak, že přestane normálně fungovat.

Při používání korelace v obchodování se tedy obchodník musí řídit svými pravidly řízení rizik. Korelace může být použita jako určitý druh filtru vedle klasické fundamentální a technické analýzy. Před použitím korelace na reálném účtu se důrazně doporučuje cvičit na demo účtu.

Chci obchodovat Forex


Materiál připravil

Tým RoboForex