Alopexx จะดำเนินการเสนอขายหุ้น IPO ในวันที่ 22 กันยายนที่ NASDAQ บริษัทสร้างยาป้องกันการติดเชื้อจุลินทรีย์และโรคภูมิคุ้มกันอื่นๆ ให้เราดูรายละเอียดของธุรกิจและผลการดำเนินงานทางการเงินของบริษัท