Tag: รูปแบบของอาร์เธอร์เมอร์ริลวิธีการแลกเปลี่ยนรูปแบบ M และ W ของ Arthur A.Merrill

รูปแบบ M และ W ของ Arthur A.Merrill มีลักษณะเหมือนคลื่น มี 32 รูปแบบโดย 16 แบบมีโครงสร้างที่เป็นเอกลักษณ์ บางอันดูเหมือนรูปแบบราคาคลาสสิกมีโครงสร้างที่ชัดเจนและกฎการระบุตัวตนที่เข้าใจได้