Tag: carry trade


การอธิบายความหมายของการแลกเปลี่ยนใน Forex: ตัวอย่างการใช้งาน

ในบทความนี้เราจะหารือเกี่ยวกับการใช้แลกเปลี่ยนใน Forex สัญญาแลกเปลี่ยนสามารถมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงของคู่สกุลเงินอย่างมีนัยสำคัญและสร้างแนวโน้มระยะยาวในตลาด