Clarios International Inc. เป็นผู้ผลิตแบตเตอรี่สำหรับการขนส่งชั้นนำ บริษัทก่อตั้งขึ้นเมื่อ 100 กว่าปีที่แล้วและประสบความสำเร็จค่อนข้างมากตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ในบทความนี้ เราจะพิจารณารายละเอียดการเสนอขายหุ้น IPO ของบริษัทอย่างละเอียดยิ่งขึ้น และประเมินโอกาสการลงทุนของบริษัท