เพื่อให้ได้แนวคิดที่ถูกต้องในการลงทุนใน 5G เราจำเป็นต้องแยกเทคโนโลยีออกเป็นหลาย ๆ กระแสที่จะมีอิทธิพลต่อตลาดบางกลุ่มซึ่งเราสามารถมองหาผู้รับผลประโยชน์ได้