บทความนี้เกี่ยวกับรูปแบบกราฟิก Cup and Handle หลักการสร้างและลักษณะเฉพาะในการซื้อขาย