Tag: ช่อง donchian


ซื้อขายด้วย Donchian Channel Indicator

ในการทบทวนนี้เราจะทำความคุ้นเคยกับตัวบ่งชี้ที่ค่อนข้างง่ายและมีประโยชน์ที่เรียกว่า Donchian Channel นี่คือตัวบ่งชี้ว่ากลยุทธ์เทรนด์เต่าที่มีชื่อเสียงเป็นไปตาม