Tag: พิเศษ


ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับกลยุทธ์การซื้อขายของ EXTRA

กลยุทธ์พิเศษของ EXTRA นั้นมีเป้าหมายระยะยาวระยะกลางและระยะสั้น ที่พื้นฐานของกลยุทธ์นี้คือ MATRIX เมทริกซ์เป็นโครงสร้างพื้นฐานของคลื่นเอลเลียต