Tag: ป้องกันความเสี่ยงวิธีป้องกันความเสี่ยงของคุณ

การป้องกันความเสี่ยงเป็นความสามารถที่จำเป็นสำหรับนักลงทุนทั้งรายใหม่และรายใหม่ การป้องกันความเสี่ยงจะใช้เมื่อระบบการซื้อขายไม่ทำงานอีกต่อไปและคุณต้องรักษาเงินทุนของคุณให้ปลอดภัยจากสภาวะตลาดที่ผันผวน