Tag: กองทุนการเงินระหว่างประเทศสัปดาห์ในตลาด (04/13 - 04/19): น้ำมัน, สกุลเงิน, สถิติ

ผู้คนอยู่โดดเดี่ยวทั่วโลกในขณะที่เศรษฐกิจได้รับการสนับสนุนมากขึ้นจากธนาคารกลางและหน่วยงานทางการเงิน ในเวลาเดียวกันตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ยังคงมีความผันผวนและตลาดสกุลเงินก็เริ่มตึงเครียด