Inhibikase Therapeutics, Inc. ซึ่งมีกำหนดจะเสนอขายหุ้น IPO ในวันที่ 22 ธันวาคม 2020 ที่ NASDAQ (IKT) เป็นหนึ่งใน บริษัท ดังกล่าว หุ้นของ บริษัท จะเริ่มซื้อขายในวันรุ่งขึ้น 23 ธันวาคม มาเจาะลึกการดำเนินงานและกิจกรรมของ Inhibikase Therapeutics, Inc.