Tag: ผลตอบแทนการลงทุนวิธีคำนวณผลตอบแทนจากผู้ถือหุ้น (ROE)

ในบทความนี้เราจะพูดถึงผลตอบแทนจากผู้ถือหุ้น (ROE) ซึ่งเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดที่สำคัญของผลตอบแทนการลงทุนซึ่งช่วยในการประเมินความมั่นคงทางการเงินและความน่าสนใจในการลงทุนของ บริษัท ต่างๆ