Tag: เจอโรมพาวเวลล์ความก้าวหน้าของเงินเฟ้อ: สิ่งนี้จะมีอิทธิพลต่อตลาดหุ้นอย่างไร?

Janet Yellen กล่าวถึงการเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยและผู้เล่นในตลาดก็กังวลอย่างมาก มีเหตุผลในการเพิ่มขึ้นหรือไม่หรือไม่สามารถทำได้? ทางเลือกอื่น ๆ ในการทำให้เศรษฐกิจเย็นลง Fed มีอะไรอีกบ้าง? คำถามทั้งหมดนี้มีคำตอบในบทความ