ตัวบ่งชี้การถดถอยเชิงเส้นเป็นตัวบ่งชี้ตามสูตรทางคณิตศาสตร์และประกอบด้วยสามบรรทัด บทความนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับตราสารและตัวเลือกการซื้อขาย