Tag: ระยะยาว


จะเลือกกรอบเวลาในการซื้อขายอย่างไร

ในการตรวจสอบนี้เราจะพูดเกี่ยวกับการเลือกกรอบเวลาสำหรับการซื้อขาย นี่เป็นส่วนสำคัญของกลยุทธ์การซื้อขายของคุณ