McAfee Corp. ดำเนินการเสนอขายหุ้น IPO ในปี 2006 แล้วและหุ้นยังคงอยู่ในตลาดจนถึงปี 2011 ในปีนั้น Intel ได้ซื้อหุ้นมูลค่า 7.7 พันล้านดอลลาร์