Tag: หมายถึงการพลิกกลับ


วิธีการใช้ตัวบ่งชี้การพลิกกลับค่าเฉลี่ย: การตั้งค่าและการซื้อขาย

ค่าเฉลี่ยการพลิกกลับเป็นของกลุ่มตัวบ่งชี้ช่องทาง ซึ่งหมายความว่าในแผนภูมิจะดึงดูดช่องทางที่ราคาเคลื่อนไหวและพยายามคาดการณ์พฤติกรรมของมัน