Tag: ระยะกลาง


จะเลือกกรอบเวลาในการซื้อขายอย่างไร

ในการตรวจสอบนี้เราจะพูดเกี่ยวกับการเลือกกรอบเวลาสำหรับการซื้อขาย นี่เป็นส่วนสำคัญของกลยุทธ์การซื้อขายของคุณ