Mobile Global eSports IPO จะจัดขึ้นในวันที่ 29 กรกฎาคม ที่ NASDAQ บริษัทดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับอีสปอร์ตและการแข่งขัน มาดูธุรกิจของผู้ออกบัตรและสุขภาพทางการเงินกันดีกว่า