เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์หุ้นเทสลาสูงถึง 969 เหรียญสหรัฐต่อหุ้น การเติบโตของหุ้นเทสลานั้นขึ้นอยู่กับอะไร?