ในการทบทวนนี้เราจะหารือเกี่ยวกับตัวบ่งชี้ดัชนีความสัมพันธ์ (RVI) ช่วยกำหนดพลวัตของการเปลี่ยนแปลงราคาของเครื่องมือทางการเงินในช่วงเวลาหนึ่ง