Tag: ระยะสั้น


จะค้นหาหุ้นเพื่อการลงทุนระยะสั้นได้อย่างไร

การลงทุนระยะสั้นหมายถึงการรอเหตุการณ์ที่คาดหวังในอนาคตอันใกล้ คุณอาจถือหุ้นอยู่ตลอดเวลาระหว่างวันและหลายเดือนทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความคิดของคุณ

จะเลือกกรอบเวลาในการซื้อขายอย่างไร

ในการตรวจสอบนี้เราจะพูดเกี่ยวกับการเลือกกรอบเวลาสำหรับการซื้อขาย นี่เป็นส่วนสำคัญของกลยุทธ์การซื้อขายของคุณ