Tag: นกปากซ่อม


Shooting Pips: แลกเปลี่ยนกลยุทธ์ Sniper

วันนี้มีกลยุทธ์การซื้อขายและตัวเลือกการทำงานมากมายสำหรับตลาดต่าง ๆ ทั้งที่มีตัวบ่งชี้และไม่มี กลยุทธ์ Sniper เป็นของกลุ่มที่สอง: ประกอบด้วยการวิเคราะห์แผนภูมิ แต่เพียงผู้เดียวโดยไม่เกี่ยวข้องกับตัวบ่งชี้เพิ่มเติม