Snowflake ยื่นคำขอ IPO ในสำนักงาน ก.ล.ต. (สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) ของสหรัฐอเมริกา มีการยื่นแบบฟอร์ม S-1 แต่ยังไม่ทราบราคาที่แน่นอนของตำแหน่งและปริมาณการขาย