Tag: การประเมินมูลค่าหุ้นP / E คืออะไรและจะใช้ในการประเมินหุ้นได้อย่างไร?

ในบทความนี้เราจะพิจารณาอัตราส่วน P / E (ราคา / รายได้) เป็นตัวคูณของตลาด มาดูตัวเลือกในการคำนวณตัวบ่งชี้วิธีใช้สำหรับการลงทุนในหุ้นเพื่อการลงทุนระยะกลางและระยะยาว