Tag: แกว่งจะแกว่งค้าขายบน Forex ได้อย่างไร?

การซื้อขายสวิงเป็นวิธีการในตลาดการเงินที่ปรากฏค่อนข้างนานที่ผ่านมา ควรสังเกต 3 ว่านี่ไม่ใช่ระบบ แต่เป็นรูปแบบการซื้อขาย ซึ่งหมายความว่าสามารถมีกลยุทธ์และกลยุทธ์ต่าง ๆ ของพฤติกรรมตลาด