Tag: ข้อตกลงการค้า


หนึ่งสัปดาห์ในตลาด (02/10 - 02/16): ความคิดเห็นของเฟดและอีซีบีอาจเป็นจุดสนใจ

สัปดาห์ที่สองของเดือนกุมภาพันธ์จะนำมาซึ่งสถิติที่นักลงทุนรู้จักกันดี แต่อาจให้ความสนใจกับการกล่าวสุนทรพจน์ของหัวหน้าเฟดและธนาคารกลางยุโรป อารมณ์ความรู้สึกของผู้เล่นในตลาดที่ปรากฏโดยสถานการณ์ของ coronavirus กำลังลดน้อยลงทำให้มีที่ว่างสำหรับตัวเร่งปฏิกิริยาอื่น ๆ