Tag: UiPathUiPath, Inc. การเสนอขายหุ้น IPO: การเพิ่มขึ้นของเครื่องจักร

ในการทบทวนนี้ฉันจะบอกคุณเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้น IPO ของ UiPath ซึ่งควบคุมหุ่นยนต์เพื่อการพัฒนาที่ดีขึ้นของมนุษยชาติมาตั้งแต่ปี 2005 CNBC เชื่อว่าแอปพลิเคชันและสิ่งประดิษฐ์ของ บริษัท มีอิทธิพลสำคัญต่อการแข่งขันระดับโลก