Tag: us30วิธีการลงทุนใน Dow Jones?

ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม Dow Jones เป็นดัชนีหุ้นที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ซึ่งรวมอยู่ในดัชนีสามอันดับแรกของสหรัฐอเมริกาและมีตัวพิมพ์ใหญ่ที่ดีที่สุด