Tag: Xiaomiหุ้นของ Huawei และ Xiaomi ตอบสนองต่อ US News

หุ้นของ Huawei และ Xiaomi กำลังไปในทิศทางตรงกันข้าม บริษัท อเมริกันที่ร่วมมือกับ Huawei ทำให้ชีวิตของพวกเขายากขึ้นโดยรัฐบาลสหรัฐฯในขณะที่ Xiaomi สามารถเข้าถึงการลงทุนของอเมริกาได้อีกครั้ง

Xiaomi อยู่ในบัญชีดำของสหรัฐฯ: หุ้นลดลง 10%

สหรัฐลดลงหุ้นของ Xiaomi 10% บริษัท ดังกล่าวอยู่ในบัญชีดำของ บริษัท ที่ตามที่รัฐบาลสหรัฐฯเป็นสมาชิกหรือทำงานร่วมกับกองทัพจีน