Bạn đã thành thạo phân tích đồ họa chưa? Bạn có thể phân biệt một Lá cờ với một Mặt dây chuyền hoặc một mô hình Đầu và Vai với một Hình ba phía dưới không? Làm bài kiểm tra của chúng tôi và tự kiểm tra.


Nguyên liệu được chuẩn bị bởi

Tổng biên tập tại R Blog.