Bài viết này dành cho một chỉ số kinh tế gọi là Giá vốn hàng bán: chỉ số này là gì, được sử dụng để làm gì, cách tính toán và phương pháp kế toán.

Giá vốn hàng bán là gì

Giá vốn hàng bán (COGS) là chỉ số đánh giá giá vốn chính của hàng hóa đã bán. Nó hạch toán các chi phí sản xuất hàng hóa và dịch vụ. Chi phí chính thường là dòng thứ hai trong báo cáo lãi và lỗ, nằm ngay sau dòng thu nhập. Giá vốn hàng bán giúp tính toán lợi nhuận gộp của một công ty.

Chi phí chính bao gồm các khoản chi tiêu chính liên quan trực tiếp đến việc sản xuất hàng hoá và dịch vụ:

  • chi phí nguyên vật liệu thô và phụ kiện, bao gồm cước phí;
  • chi phí tiền lương cho người lao động, bao gồm cả chi trả bảo hiểm và lương hưu;
  • chi phí sản xuất;
  • chi phí lưu kho.

Trong essense, COGS là chi phí của mọi thứ cần được thực hiện và mua để bán sản phẩm. Tuy nhiên, chỉ số này không tính đến chi tiêu gián tiếp, chẳng hạn như bán hàng và tiếp thị. Hơn nữa, giá vốn hàng bán phụ thuộc vào phương pháp tính toán.

Giá vốn hàng bán được sử dụng để làm gì

Giá vốn hàng bán là một trong những chỉ số quan trọng nhất trong các báo cáo tài chính được sử dụng để tính toán lợi nhuận gộp. Lợi nhuận gộp là chênh lệch giữa thu nhập và chi phí chính và là một trong những chỉ số sinh lời chính của công ty. Do đó, giá vốn hàng bán cho phép đánh giá động lực của chi tiêu sản xuất và giúp ban lãnh đạo đưa ra các quyết định có trọng lượng.

Các công ty có thể quản lý chi tiêu cho nguyên vật liệu thô và lực lượng lao động một cách hợp lý trong toàn bộ chu kỳ sản xuất và giảm giá vốn hàng bán khi cần thiết, sẽ có lợi nhuận gộp cao hơn. Trong khi đó, nếu công ty chi quá nhiều vào sản xuất hàng hóa và dịch vụ và giá vốn hàng bán quá cao, thì lợi nhuận gộp của công ty sẽ giảm xuống.

Với Giá vốn hàng bán, các nhà kinh tế và nhà đầu tư có thể đánh giá liệu công ty có thể quản lý hoạt động kinh doanh của mình một cách hiệu quả hay không. Nếu chỉ số tăng, lợi nhuận ròng giảm. Điều này có thể tốt cho việc giảm thuế đánh vào lợi nhuận, nhưng hoạt động kinh doanh sẽ kém hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư. Vì vậy, theo quy luật, các công ty cố gắng giữ giá vốn hàng bán ở mức khá thấp và lợi nhuận ròng - khá cao và do đó hấp dẫn hơn để đầu tư.

Xem thêm  Làm thế nào để tạo một danh mục đầu tư trên Forex?

Cách tính giá vốn hàng bán

Một phần thiết yếu của tính toán chi phí chính chính xác là tính toán và phân loại hàng hóa trong kho. Điều này có nghĩa là thông tin cần được cập nhật thường xuyên.

Nhiệm vụ của giá vốn hàng bán là chứng minh chi phí bán hàng chính của một khung thời gian nhất định có tính đến những gì còn lại trong kho. Các chỉ số cần thiết để tính toán:

  • Hàng tồn kho đầu kỳ (BI) là hàng hóa tồn kho ở đầu TF;
  • Mua (P) để bổ sung kho;
  • Hàng tồn kho cuối kỳ (EI) là hàng hóa tồn kho ở cuối TF.

Công thức tính toán:

COGS = BI + P - EI

Ví dụ về tính giá vốn hàng bán

Nếu công ty có BI = 5,000 đô la vào đầu tháng, P = 3,000 đô la và EI = 4,000 đô la vào cuối tháng, giá vốn hàng bán sẽ là 4,000 đô la.

COGS = 5000 (BI) + 3000 (P) - 4000 (EI) = 4000

Sau đó, chúng tôi trừ kết quả từ thu nhập hàng tháng và nhận được lợi nhuận gộp. Bây giờ với lợi nhuận gộp, chúng ta có thể tìm ra lợi nhuận ròng bằng cách trừ đi các chi phí khác trước đây, chẳng hạn như thuế.

Phương pháp kế toán giá vốn hàng bán

Giá vốn hàng bán phụ thuộc vào phương pháp hạch toán biến động hàng tồn kho mà công ty sử dụng. Để tính giá vốn hàng bán trên một TF nhất định, ba phương pháp kế toán được sử dụng:

  • FIFO (First In, First Out) là phương pháp đánh giá và quản lý dự trữ dựa trên ý tưởng rằng hàng hóa được nhận trước sẽ được bán trước.
  • LIFO (Last In, First Out) là phương pháp đánh giá và quản lý dự trữ dựa trên ý tưởng rằng hàng hóa được nhận sau cùng sẽ được bán trước. Giá bán dựa trên giá của lô cuối cùng trong kho, trong khi chi phí dự trữ dựa trên giá bán cuối cùng.
  • Phương pháp tính trung bình chi phí có nghĩa là tính trung bình theo nghĩa đen của chi phí của tất cả hàng hóa trong kho bất kể thời gian mua hoặc thời gian sản xuất. Điều này làm giảm giá vốn hàng bán, giúp nó không bị tăng vọt do chênh lệch giá.

Bottom line

Giá vốn hàng bán cho biết giá vốn chính của hàng hóa đã bán trong một khung thời gian nhất định. Đây là một trong những chỉ số kinh tế quan trọng được sử dụng để tính toán lợi nhuận gộp của công ty và đánh giá hiệu quả của mô hình kinh doanh của công ty.


Nguyên liệu được chuẩn bị bởi

Đã giao dịch trên thị trường tài chính từ năm 2004. Kiến thức và kinh nghiệm mà anh ấy có được tạo thành phương pháp phân tích tài sản của riêng anh ấy, mà anh ấy rất vui khi được chia sẻ với thính giả của hội thảo trên web RoboForex.