Nhãn: 80-20Chiến lược giao dịch là một cuộc cách mạng: Ba chiến lược của Linda Raschke

Linda Bradford Raschke là một thương nhân nổi tiếng và tài năng. Cô được sinh ra ở Hoa Kỳ vào năm 1959. Cô đã giao dịch được hơn 35 năm. Để bắt đầu, cô thường giúp đỡ cha mình khi cô còn nhỏ. Sau đó, cô làm việc tại sàn giao dịch.