Trong bài đánh giá này, chúng ta sẽ làm quen với mẫu điều hòa ABCD. Chúng ta sẽ xem nó được hình thành như thế nào và nó có thể được sử dụng như thế nào trong giao dịch. Chúng tôi sẽ cho bạn biết những công cụ bạn sẽ cần để tìm thấy nó trên biểu đồ.