Phát hành thêm cổ phiếu là gì? Nó được thực hiện như thế nào và nó có ảnh hưởng gì đến giá cổ phiếu của công ty? Cổ đông làm gì với nó? Tất cả câu trả lời đều có trong bài viết.