Nhãn: thuật toán kinh doanhXây dựng hệ thống giao dịch thuật toán: 2 phương pháp chính, thử nghiệm, công cụ

Các thành phần chính của hệ thống giao dịch thuật toán là các công cụ nghiên cứu, hiệu suất, dễ phát triển, khả năng phục hồi và thử nghiệm, phân tách mối quan tâm, làm quen, bảo trì, sẵn có mã nguồn, chi phí cấp phép và trưởng thành của thư viện.