Andrew's Pitchfork là một công cụ phân tích đồ họa dựa trên đường xu hướng trung bình và kênh tương đương. Thật không may, phương pháp giao dịch và phân tích này không phổ biến lắm đối với các nhà giao dịch; tuy nhiên, nó có vẻ là hoàn hảo để vẽ một kênh một cách nhanh chóng và giao dịch bị trả lại và phá vỡ các biên giới của nó.