Trong bài viết này, tôi nói với bạn về việc IPO của Applovin Corporation, một công ty đã tạo ra nền tảng cho sự phát triển của các ứng dụng trò chơi trực tuyến. Doanh thu của công ty đã tăng 70% hàng năm trong hai năm qua.