Tổng quan này mô tả một bộ dao động được gọi là Aroon. Nó giúp phát hiện xu hướng hiện tại và tìm điểm gia nhập thị trường.