Metaverse là một trong những xu hướng của năm 2022. Nhiều người quan tâm đến cách đầu tư vào nó. Dưới đây là một số chia sẻ để có một cái nhìn vào.