Trong bài đánh giá này, chúng tôi sẽ thảo luận về một chỉ số kỹ thuật hữu ích ATR. Nó giúp đánh giá và sử dụng trong giao dịch một tham số giá như biến động.