Trong bài đánh giá này, chúng tôi sẽ thảo luận về các thuật ngữ tài chính phổ biến rộng rãi sẽ hữu ích cho những người mới tham gia thị trường tài chính.