Bài viết này dành để sử dụng hai chỉ số: Bulls Power và Bears Power - trong thị trường tài chính. Các chỉ báo này dùng để đo lường sức mạnh của các xu hướng.