Cổ tức - chúng là gì? Cổ phiếu của những công ty nào có tỷ suất cổ tức hàng năm cao hơn mức lạm phát? Bài báo này là tất cả về nó.