Bài viết này cố gắng đi vào chi tiết hơn về các bẫy giảm giá / tăng giá, giải thích cách phát hiện vị trí của các bẫy như vậy và cách tránh chúng.