Bài viết này dành cho một chỉ số tài chính được gọi là CAGR: nó là gì, nó được sử dụng để làm gì và nó có những hạn chế nào. Và tất nhiên, nó sẽ chỉ cho bạn cách tính chỉ số và sẽ đưa ra các ví dụ về việc sử dụng nó.