Bài báo này liệt kê các công ty đã thu hút sự chú ý của Berkshire Hathaway, quỹ tín thác của Warren Buffett, trong quý 1 năm 2022. Nó cung cấp thông tin chi tiết về các công ty và thảo luận về các khoản đầu tư của Buffett.