Bài viết này dành cho một chỉ số kinh tế gọi là Giá vốn hàng bán: chỉ số này là gì, được sử dụng để làm gì, cách tính toán và phương pháp kế toán.